22
نوشته شده توسط راقم در ساعت 13:5
 

اگر راه دوری رفتم

مرا ببخش

کوچه ها همیشه بن بستند


نوشته شده توسط راقم در ساعت 10:59

آهوی چشم های تو

که مرا نگاه می کرد

و مرا نمی دید

در پشت پرده های کوچه پیچید


7
نوشته شده توسط راقم در ساعت 14:54
حیاط را جارو کرده ام

لیوان ها را تمیز

آفتاب پائیز

تنها تو نیستی

دیگر چیزی نیست


22
نوشته شده توسط راقم در ساعت 22:52
اگر راه دوری رفتم

مرا ببخش

کوچه ها

همیشه بن بستند


ابرها
نوشته شده توسط راقم در ساعت 13:0
وقتی که به جائی می رسی

که جائی نیست

ابرها

با تو حرف می زنند

از نشستن خواستن

با رفتن ماندن

تا خواندن راندن

دوست داری اما می ترسی بسیار

با حرف ابرها

نشان انگشتت را

نمی توانی بدانی


ماه سیاه
نوشته شده توسط راقم در ساعت 0:10
 

زنگ تلفن

زنگ تلفن

تنها صدای مانده در دفتر

صدائی که شنیده نخواهد شد

درد دلی که نوشته نخواهد شد

در این ماه سیاه

 در این ماه بدبخت

این ماه ذلیل

ای افسوس روزهای روشن

 


14
نوشته شده توسط راقم در ساعت 12:46
دریا

صخره های ناشناس را می شناسد

و جنگل

  چشمان منتظر زنی را

که آب و خاک مرز بودن نیست23
نوشته شده توسط راقم در ساعت 11:10
مرد پیاده

آخرین کاشی ها را شمرد

او دیگر

آنسوی سایه هاست


کولگه سیز شاعیر
نوشته شده توسط راقم در ساعت 12:30
 

اینانماز دیلییمه

گوز تیکه ن

ایاقلار

 

سحر اولمادان

یالواریر

گئده جاقام

گئتیره جاقام

آپاراجاقام

 

کیمی لری

ائشیده جاق

ایاق توتوب

باخاجاقام

اللرینه


گزاره ها
نوشته شده توسط راقم در ساعت 12:18
فریاد فردا را

-گوش شیطان کر-

زیر آب

سبز خواهد بود
 
 

theme

mrwp